IIDA HOLINESS TV

온에어放送時間

 주 일 예 배    礼拝    AM 11時
 주일찬양저녁 礼拝    PM   2:30

 수 요 예 배    礼拝    PM   7時
 목요성경통독모임 
   PM   8:30~9:30
 성령충만기도회    매주 화  PM 8:30~9:30

 주일준비기도회    매주 토  PM 8:00~ 9:00